درس ها

ضمایر نسبی و جملات نسبی

Lesson 35: Betrekkelijk voornaamwoord (Relatief Pronomen)
Level: B1

 به یک قسمت دیگر از گرامر زبان هلندی به زبان ساده خوش امدید. این ویدیو یکی از مهمترین قسمت ها میباشد و در آن یاد میگیریم که چطور در مورد یک کلمه یا قسمتی از جمله به عنوان یک جمله ی نسبی توضیح دهیم. همچنین در این ویدیو گرامر خیلی از درس های گذشته را نیز تکرار میکنیم. در پایان این ویدیو ۳ تا تمرین داریم. در هنگام تمرین ها همچنین یک سری تئوری در مورد جملات نسبی یاد میگیریم. همچنین در هنگام این ویدیو من یک سری پیشنهاد به شما میکنم در مورد روش های یاد گیری زبان هلندی.