درس ها

زمان حال و گذشته ی مستمر

Lesson 34: Duratief (aan het) of Positiewerkwoord + te
Level: B2

در این قسمت نگاهی میکنیم به ۲ حالت مختلف برای ساختن حال و گذشته ی مستمر. خوشبختانه ساختن این زمان از فعل در زبان هلندی بر حسب قائده میباشد که در این ویدیو کامل توضیح داده شده . سعی کنید تمرینات آخر ویدیو را حتما انجام داده و در کامنت ها بفرستید تا من تصیح کنم