درس ها

حروف ربط و وارونگی

Lesson 36: CONJUNCTIES, HOOFDZIN, BIJZIN, INVERSIE
Level: B2

Les 36: In deze grammatica video van Cafe Holandi leer je alles over Conjuncties,, onderschikkende en nevenschikkende voegwoorden, inversie en maak je ook tal van oefeningen om deze allemaal te beheersen. درس 36: در این ویدیوی گرامر از کافه هلندی شما همه چیز را در مورد حروف ربط همپایه ساز و وابسته ساز ، وارونگی یاد خواهید گرفت و همچنین تمرینات متعددی برای تسلط بر همه آنها انجام می دهید. سعی کنید تمرین ها را انجام دهید و جواب آن ها را در کامنت ها بنویسید تا من تصحیح کنم

#conjuncties

#voegwoorden

#betrekkelijke_voegwoorden

#onderschikkende_voegwoorden

#Hoofdzin

#Bijzin

#inversie