درس ها

نوشتن یک انگیزه نامه به زبان هلندی

Lesson 32: Hoe schrijf je een motivatiebrief in het Nederlands?
Level: B2

.Inburgering en integratie, hoofdstuk: Sollicitatie en werk vinden 

در ادامه ی بخش پیدا کردن کار در هلند و بلژیک نگاه میکنیم به نوشتن انگیزه نامه به زبان هلندی. همونطور که گفتیم اولین چیزی که باید چشم کار فرما را بگیرد متن انگیزه نامه ی شماست. به انگیزه نامه به زبان هلندی میگویند

Motivatiebrief, Sollicitatiebrief, Begeleidende brief

انگیزه نامه باید مختصر و مفید باشد و طوری تنظیم شده باشد که بعد از خواندن آن کارفرما رغبت داشته باشد که به رزومه ی کاری شما نگاه کند. هدف ما در این درس یادگیری یک سری لغات مربوط به کار پیدا کردن به زبان هلندی نگاه کردن به چهارچوب یک آگهی شغلی نگاه به چند وبسایت شغل یابی در هلند و بلژیک فهمیدن چهارچوب یک انگیزه نامه نوشتن انگیزه نامه در اپلیکیشن وورد آنلاین از طریق گوگل داکس در پایان این قسمت همه ی ما دارای یک انگیزه نامه خواهیم بود و میتوانیم برای تقاضا برای کارهای مختلف آن را کمی تغیر دهیم و برای کارفرما بفرستیم