درس ها

ساختن یک رزومه ی کاری به زبان هلندی

Lesson 31: Een cv maken in het Nederlands
Level: B2

Inburgering en integratie, hoofdstuk: Sollicitatie en werk vinden 

اگربه جستجوی کار در هلند و بلژیک هستید اولین قدم داشتن یک رزومه ی کاری به زبان هلندی میباشد. در این درس یاد میگیریم که چهارچوب یک رزومه ی کاری به چه صورت میباشد و همچنین چه لغاتی به زبان هلندی باید استفاده کنیم. در این ویدیو همچنین قدم به قدم یک رزومه ی کاری میسازم که شما میتوانید برای کارفرما ارسال کنید

این بخش از ویدیو کمک زیادی به شما برای زندگی در هلند و بلژیک میکند

#CV #curriculumvitae