درس ها

صفات تفضیلی و عالی بخش ۳

Lesson 29: Comparatief en superlatief deel 3
Level: A2

Trappen van vergelijking - Neutrale trap درجه های مقایسه در زبان هلندی - پله ی خنثی 

در این قسمت در ابتدا به درجه ی خنثی نگاه میکنیم زمانی که دو صفت برابر باشند. پس از آن به زمانی نگاه میکنیم که دو صفت برابر نباشدند. در پایان یاد میگیریم که در زبان هلندی چطور دو کمیت که با هم برابر هستند را بیان میکنیم. در قسمت پایانی ویدیو همچنین تمریناتی هاست که به شما پیشنهاد میکنم آن ها را انجام و جواب خود را در قسمت کامنت یوتیوب بنویسید. من به شما فیدبک خواهم داد.