درس ها

صفات تفضیلی و عالی - بخش ۲

Lesson 28: Comparatief en Superlatief deel 2
Level: A2

Trappen van vergelijking: Comparatief en Superlatief in het Nederlands صفات تفضیلی و عالی در زبان هلندی

در این ویدیو ادامه ی مطالب در مورد صفت های تفضیلی و عالی را یادمیگیریم. در قسمت ۲۷ در مورد کم و کمتر صحبت کردیم و در این قسمت همانطور که گفته بودیم در مورد نحوه ی ساختن بیشتر و بیشترین در زبان هلندی صحبت خواهیم کرد. این ویدیو کمی طولانی ولی بسیار مهم میباشد. در قسمت بعدی یعنی ۲۹ در مورد نحوه ی ساختن صفت ها در درجه ی یکسان صحبت خواهیم کرد.