درس ها

صفات تفضیلی و عالی - بخش ۱

Lesson 27: Comparatief en Superlatief deel 1
Level: A2

Trappen van vergelijking: Comparatief en Superlatief in het Nederlands صفات تفضیلی و عالی در زبان هلندی

در این قسمت همه چیز را در مورد نحوه ی ساختن صفات تفضیلی و عالی یاد میگیریم. این ویدیو در مورد کمتر و کمترین هست و ویدیو قسمت ۲۸ در مورد بیشتر و بیشترین و ویدیو ی قسمت ۲۹ در مورد زمانی که مقایسه به صورت خنثی باشد , یعنی زمانی که دو تا صفت یکسان باشند.