درس ها

ER استفاده های کلمه ی

Lesson 26: Gebruik van het woord ER
Level: B1

برای بعضی ها که زبان هلندی را یاد میگیرند یکی از دشوار ترین کلمات میباشد. این کلمه کاربرد خیلی زیادی در زبان ندرلندی دارد. در این ویدیو سعی کردم مهمترین استفاده های این کلمه را با مثال توضیح دهم. سعی کنید که ویدیو را به صورت کامل نگاه و متوجه شوید. در درس های بعدی از این قواعد استفاده خواهد شد