درس ها

کلمات ربط

Lesson 11: Verbindingswoorden
Level: A1

در این درس با کلمات ربط و حروف ربط آشنا میشویم , همانند: یا , و , ...
هدف از این درس فقط یادگیری این کلمات است و اینکه آنها را به یاد بسپارید. بعضی از این کلمات باعث میشوند که ساختار جمله ی بعدی کامل تغیر کند ولی این کلمات ربط را جداگانه در ویدیو های بعدی نگاه میکنیم