درس ها

آشنایی با صفت ها

Lesson 4: Adjectieven kennismaking
Level: A1

در درس چهارم آموزش زبان هلندی به صفت ها نگاه میکنیم.
در این ویدیو هدف یادگیری یک سری صفت است که بتوانیم آنها را در درس پنج به کار ببریم.

#adjectieven #bijvoeglijke naamwoorden