درس ها

قواعد به کار بردن صفت ها

Lesson 5: Gebruik van adjectieven
Level: A1

در درس قبلی با چند صفت آشنا شدیم. در این درس نگاه میکنیم که در زبان هلندی چطور صفت ها را به کار ببریم. حرف اضافه که قبل از کلمه میاید در استفاده از صفت ها تاثیر دارد.