درس ها

ضمیر شخصی به عنوان مفعول

Lesson 17: Voornaamwoorden als lijdend voorwerp
Level: A2

ین درس خیلی ساده است و در آن یاد میگیریم که ضمیر شخصی اگر به عنوان مفعول به کار روند به چه صورت خواهند بود. همانند مرا , تورا , شما را , ایشان را, آنها را,...