درس ها

کوچک کردن کلمات در زبان هلندی

Lesson 7: Verkleinwoorden
Level: A1

کوچک کردن کلمات در زبان هلندی خیلی زیاد انجام میشود. در فارسی هم مشابهش را داریم. مثل گنجشک و گنجشکک. با این تفاوت که در هلندی این کار خیلی زیاد انجام میشود و در هر ۵ یا ۶ جمله حداقل یک کلمه هاست که در حالت کوچک شده است. هر چند که در زبان هلندی زمانی که یک کلمه را کوچک میکنند, همیشه به این معنی نیست که آن چیز کوچک است.

#verkleinwoorden