درس ها

ضمیر های اشاره

Lesson 8: Aanwijzende voornaamwoorden
Level: A1

در زبان هلندی استفاده از ضمیر های اشاره همانند این و ان بستگی دارد به اینکه کلمه ی اسم که بعد از آن میآید چه آرتیکلی داشته باشد. همچنین بستگی به اینکه اسم مفرد یا جمع باشد ضمیر اشاره تغیر میکند. در این ویدیو همه ی نکات در مورد استفاده از ضمیر های اشاره در زبان هلندی را یاد میگیریم و به چند مثال نگاه میکنیم