درس ها

جملات شرطی

Lesson 18: Voorwaardelijke zinnen
Level: B1

در این قسمت یاد میگیریم که با استفاده از چه کلماتی در زبان هلندی جملات شرطی میتونیم بسازیم. ولی باز هم مهمتر تمرکز ما در این درس روی ساختار جمله خواهد بود, چون استفاده از کلمات شرطی در هلندی سبب این میشود که مکان فعل جمله تغیر کند. تنها راه روان شدن در این جور جمله ها تکرار آنها و استفاده ی درست آنها هنگام صحبت کردن میباشد.