درس ها

عبارت "om te"

Lesson 19: Gebruik van "om te"
Level: B1

در این ویدیو یاد میگیریم که چه زمانی عبارت om te را استفاده کنیم و از لحاظه گرامر این عبارت ساختار جمله را به چه صورت تغیر میدهد. در انگلیسی به این عبارت میگویم " in order to " که در حقیقت در فارسی به معنای برای میباشد.