درس ها

افعال کمکی

Lesson 9: Hulpwerkwoorden
Level: A1

فعل های کمکی مانند خواستن یا توانستن در خیلی از جمله یا استفاده میشوند. همچنین زمانی که در زبان هلندی در مورد آینده صحبت میکنیم باید از فعل کمکی استفاده کنیم. هنگامی که فعل کمکی استفاده میکنم فعل اصلی جمله به حالت مصدر تغیر میکند. در این ویدیو همه ی قواعد در هنگام استفاده از افعال کمکی را یاد میگیریم ولی قبل از آن اول چند فعل کمکی را یاد میگیریم و صرف میکنیم.