درس ها

جمع بستن کلمات

Lesson 6: Meervoud vormen
Level: A1

جمع بستن کلمات در زبان هلندی نیاز به دانستن یک سری قائده دارد.
در این درس همه ی نکات در مورد نحوه ی جمع بستن واژگان را یاد خواهیم گرفت

#meervoud #plural