درس ها

افعال تفکیک پذیر

Lesson 16: Scheidbare werkwoorden
Level: A2

در زبان هلندی متاسفانه یا خوش بختانه خیلی از فعل ها دو قسمتی هستند. یعنی یک فعل اصلی همراه با یک کلمه ی اضافه که سبب این میشه که با توجه به اینکه کدام کلمه ی اضافه آماده کاملا یک معنی دیگه میده. ولی جدا از معانی این فعل ها مهم تر این است که بدانیم چطور باید این فعل ها را صرف کنیم. بعد از تماشای این ویدیو همه چیز را در مورد صرف کردن افعال جدا شدنی یا تفکیک پذیر در زبان هلندی یاد خواهیم گرفت.