درس ها

جملات سوالی

Lesson 13: Vraagzinnen
Level: A2

در این درس یاد میگیریم که در زبان هلندی چطور جملات سوالی بسازیم.
جملات سوالی در هلندی به دو صورت ساخته میشوند. اولین روش با آوردن فعل در اول جمله هست و روش دگر با استفاده از کلمات پرسشی مثل کی , کجا , با کی , چقدر , چطور...