درس ها

صرف کردن فعل ها و قواعد آن

Lesson 3: Werkwoorden vervoegen
Level: A1

در قسمت سوم گرامر زبان هلندی به صرف فعل ها نگاه خواهیم کرد و قواعدی که باید برای صرف افعال در زمان حال بکار ببریم

(Tegenwoordige tijd)