درس ها

ضمیر شخصی و صرف فعل بودن و داشتن

Lesson 2: Persoonlijke voornamwoorden en werkwoorden Zijn en Hebben
Level: A1

در این درس به ضمیر های شخصی نگاه خواهیم کرد و پس از آن صرف کردن افعال مهم بودن و داشتن را یاد خواهیم گرفت