درس ها

ضمیرهای ملکی

Lesson 10: Bezittelijke voornaamwoorden
Level: A1

در این درس صفت های ملکی را یاد میگیریم. این صفت ها همانطور که اسمشان میگوید مالکیت را نشان میدهند. استفاده از این ضمیرها هم در حالت صفت و هم در حالت مستقل امکان پذیر است.
در این ویدیو ما هر دو حالت را یاد میگیریم.