درس ها

یک محاوره روزانه به زبان هلندی

Lesson 21: Een dagelijkse conversatie
Level: B1

این درس اولین سری از درس های محاوره میباشد. در این قسمت نگاه میکنیم که یک محاوره ی روزانه به زبان هلندی به چه صورت میتواند باشد. سعی کردم که از جملات کلیدی و پر استفاده در این ویدیو به کار ببرم. هدف ما از دیدن این ویدیو به یاد سپردن این جملات و مهمتر از آن فهمیدن جمله ها از لحاظ گرامر میباشد.