درس ها

زمان گذشته ی کامل - ماضی نقلی = گذشته ی زنده

Lesson 24: Voltooid Tegenwoordige Tijd (v.t.t.) Perfectum
Level: B1

Part 24 amoozesh holandi V.T.T Voltooid Tegenwoordige Tijd

در این قسمت به زمان گذشته ی زنده و یا گذشته ی ماضی نقلی در زبان هلندی نگاه میکنیم. در ابتدا خواهیم دید که چه زمان گذشته ی زنده را به کار ببریم و بعد از ان نگاهی خواهیم کرد به نحوه ی ساخت زمان کامل برای افعال با قائده و بی قائده. به زمان ماضی نقلی در هلندی میگویم

لیست افعال بی قائده

https://ikschrijfbeter.nl/wp-content/uploads/2012/07/lijstonregelmatigesterkewerkwoorden.htm

اگر فعل مورد نظر در این لیست نبود به احتمال زیاد با قائده هست