درس ها

زمان گذشته ی ساده + استمراری

Lesson 23: Onvoltooid Verleden Tijd
Level: B1

تا الان همه ی افعالی که صرف کردیم زمان حال بودند.
به زبان حال در هلندی میگفتیم:
tegenwoordige tijd
این ویدیو اولین بخش در مورد زمان گذشته میباشد. در این ویدیو (که یک مقدار طولانی هست) یک توضیح کامل میدهیم در مورد زمان گذشته. البته در مورد زمان گذشته ی ساده و همچنین استمراری که در هلندی بهش میگن:
Onvoltooid Verleden Tijd=o.v.t=imperfectum
همونطور که در ویدیو خواهید دید زمان گذشته ی ساده و استمراری یک فرم دارند و با توجه به جمله و شرایط داستانی که تعریف میشود میتوانیم بدونیم که به کدام حالت اشاره دارد.