درس ها

درس اول بخش اول : الفبای زبان هلندی

Lesson 1: Nederlands alfabet - Deel 1
Level: A1

در این درس الفبای زبان هلندی را یاد می گیریم. این درس پایه ی زبان شما را تشکیل میدهد. به شما پیشنهاد میکنم اگر برنامه دارید که این دوره آنلاین را کامل بگذرانید حتما این ویدیو را به صورت کامل نگاه کنید. مطمئن باشد که نکاتی هست که برای شما هم جدید خواهد بود.