درس ها

درس اول بخش دوم - تلفظ هلند و فلامان بلژیک

Lesson 1: Uitspraak Nederland en België (Vlaams) - Deel 2
Level: A1

Part 1 sub 2 Amozesh holandi در این قسمت آموزش زبان هلندی به مهم ترین تفاوت ها در هلند و قسمت هلندی زبان بلژیک (فلاندرن) نگاه میکنیم