درس ها

در صورتی که دوست دارید می توانید در این فرم ثبت نام کنید تا زمانی که کلاس های گروهی آنلاین هلندی برگزار میشوند با خبر شوید. اینجا را کلیک کنید

 www.youtube.com/c/cafeholandi برای دیدن ویدیو ها در یوتیوب اینجا را کلیک کنید

Lesson: #1 | LEVEL: A1
Nederlands alfabet - Deel 1
درس اول بخش اول : الفبای زبان هلندی
Lesson: #1 | LEVEL: A1
Uitspraak Nederland en België (Vlaams) - Deel 2
درس اول بخش دوم - تلفظ هلند و فلامان بلژیک
Lesson: #2 | LEVEL: A1
Persoonlijke voornamwoorden en werkwoorden Zijn en Hebben
ضمیر شخصی و صرف فعل بودن و داشتن
Lesson: #3 | LEVEL: A1
Werkwoorden vervoegen
صرف کردن فعل ها و قواعد آن
Lesson: #4 | LEVEL: A1
Adjectieven kennismaking
آشنایی با صفت ها
Lesson: #5 | LEVEL: A1
Gebruik van adjectieven
قواعد به کار بردن صفت ها
Lesson: #6 | LEVEL: A1
Meervoud vormen
جمع بستن کلمات
Lesson: #7 | LEVEL: A1
Verkleinwoorden
کوچک کردن کلمات در زبان هلندی
Lesson: #8 | LEVEL: A1
Aanwijzende voornaamwoorden
ضمیر های اشاره
Lesson: #9 | LEVEL: A1
Hulpwerkwoorden
افعال کمکی
Lesson: #10 | LEVEL: A1
Bezittelijke voornaamwoorden
ضمیرهای ملکی
Lesson: #11 | LEVEL: A1
Verbindingswoorden
کلمات ربط
Lesson: #12 | LEVEL: A1
Negatie
منفی کردن جملات
Lesson: #13 | LEVEL: A2
Vraagzinnen
جملات سوالی
Lesson: #14 | LEVEL: A2
Omdat en Want
جمله با عبارت: برای اینکه
Lesson: #15 | LEVEL: A2
Verbindingswoord "Dat" en "Die"
حرف ربط "که"
Lesson: #16 | LEVEL: A2
Scheidbare werkwoorden
افعال تفکیک پذیر
Lesson: #17 | LEVEL: A2
Voornaamwoorden als lijdend voorwerp
ضمیر شخصی به عنوان مفعول
Lesson: #18 | LEVEL: B1
Voorwaardelijke zinnen
جملات شرطی
Lesson: #19 | LEVEL: B1
Gebruik van "om te"
عبارت "om te"
Lesson: #20 | LEVEL: A1-A2-B1
TEST Lessons 1 to 19
امتحان گرامر درس ۱ تا ۱۹
Lesson: #21 | LEVEL: B1
Een dagelijkse conversatie
یک محاوره روزانه به زبان هلندی
Lesson: #22 | LEVEL: B1
Afspraak bij de dokter
قرار ملاقات با دکتر
Lesson: #22 | LEVEL: B1
Nederlands leren tijdens het slapen 1
یادگیری هلندی هنگام خواب ۱
Lesson: #23 | LEVEL: B1
Onvoltooid Verleden Tijd
زمان گذشته ی ساده + استمراری
Lesson: #24 | LEVEL: B1
Voltooid Tegenwoordige Tijd (v.t.t.) Perfectum
زمان گذشته ی کامل - ماضی نقلی = گذشته ی زنده
Lesson: #24 | LEVEL: B1
Nederlands leren tijdens het slapen 2
یادگیری هلندی هنگام خواب ۲
Lesson: #25 | LEVEL: B1
Zinsbouw in het Nederlands
قواعد جمله سازی در زبان هلندی
Lesson: #26 | LEVEL: B1
Gebruik van het woord ER
ER استفاده های کلمه ی
Lesson: #27 | LEVEL: A2
Comparatief en Superlatief deel 1
صفات تفضیلی و عالی - بخش ۱
Lesson: #28 | LEVEL: A2
Comparatief en Superlatief deel 2
صفات تفضیلی و عالی - بخش ۲
Lesson: #29 | LEVEL: A2
Comparatief en superlatief deel 3
صفات تفضیلی و عالی بخش ۳
Lesson: #29 | LEVEL: B1
Nederlands leren tijdens het slapen
یادگیری هلندی هنگام خواب ۳
Lesson: #30 | LEVEL: B2
Onderwijssysteem in Nederland en België
سیستم آموزشی در هلند و بلژیک و لغات مربوط
Lesson: #31 | LEVEL: B2
Een cv maken in het Nederlands
ساختن یک رزومه ی کاری به زبان هلندی
Lesson: #32 | LEVEL: B2
Hoe schrijf je een motivatiebrief in het Nederlands?
نوشتن یک انگیزه نامه به زبان هلندی
Lesson: #33 | LEVEL: B2
Een sollicitatiegesprek in het Nederlands
یک مصاحبه شغلی به زبان هلندی
Lesson: #34 | LEVEL: B2
Duratief (aan het) of Positiewerkwoord + te
زمان حال و گذشته ی مستمر
Lesson: #34 | LEVEL: A2-C2
(Deel 1) 1000 Nederlandse zinnen voor dagelijks gebruik
جملات کاربردی زبان هلندی بخش ۱
Lesson: #35 | LEVEL: A2-C2
(Deel 2) 1000 Nederlandse zinnen voor dagelijks gebruik
جملات کاربردی زبان هلندی بخش ۲
Lesson: #35 | LEVEL: B1
Betrekkelijk voornaamwoord (Relatief Pronomen)
ضمایر نسبی و جملات نسبی
Lesson: #36 | LEVEL: B2
CONJUNCTIES, HOOFDZIN, BIJZIN, INVERSIE
حروف ربط و وارونگی
Lesson: #36 | LEVEL: A2-C2
(Deel 3) 1000 Nederlandse zinnen voor dagelijks gebruik
جملات کاربردی زبان هلندی بخش ۳
Lesson: #37 | LEVEL: B1
Nederlands leren met voorleesboek
کتابخوانی به زبان هلندی